Privacyverklaring

Wij dragen zorg voor de privacy van bezoekers van onze website en van onze kandidaten Hierdoor kiezen wij ervoor om de persoonlijke informatie die u ons verschaft zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk te verwerken.
En het is voor instellingen en bedrijven heel lastig om goede, betrouwbare en betaalbare mensen in huis te halen. Wij matchen de juiste starters aan de juiste bedrijven.

Privacyverklaring Loopbaan Garantie

Wij dragen zorg voor de privacy van bezoekers van onze website en van onze kandidaten Hierdoor kiezen wij ervoor om de persoonlijke informatie die u ons verschaft zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk te verwerken.

Verwerkingsverantwoordelijke Loopbaan Garantie een handelsnaam van CreativIvents B.V. Fairoaksbaan 204 Rotterdam, Kvk. Nr. 66325188

Privacybeleid

Wij, als Loopbaan Garantie zijnde, respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en van onze kandidaten. Daarom hebben wij een privacybeleid dat in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679. Op basis hiervan behandelen wij de persoonlijke informatie die u ons verschaft zorgvuldig en persoonlijk. Door het bezoeken van de website van Loopbaan Garantie en door gebruik te maken van de diensten die Loopbaan Garantie aanbiedt, verwerken wij uw gegevens overeenkomstig de voorwaarden zoals in deze privacyverklaring opgenomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle dienstverlening van Loopbaan Garantie.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij gebruiken om u te kunnen helpen zijn uw volledige voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, NAW-gegevens, geboortedatum, geslacht, BSN-nummer, ID-nummer, gegevens echtgenoot(e), burgerlijke staat en betalingsgegevens.

Doeleinden en gronden van verwerking persoonsgegevens

Om u verder te helpen is het noodzakelijk om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken. Verder verzamelen wij ook gegevens van het gebruik van uw computer waardoor wij een optimale service kunnen bieden. Hieronder vermelden wij onze doeleinden.

Doeleinden en gronden:

  • Verwerken van persoonsgegevens van kandidaten en opdrachtgevers en tegenpartijen van opdrachtgevers teneinde opdrachten uit te kunnen voeren (en te verbeteren) en informatie te verstrekken ter uitvoering van de overeenkomst namelijk het aanbieden van een breed en compleet aanbod voor onderwijs- en personeelsvraagstukken aan schoolbesturen en directies in heel Nederland;
  • Verwerken van persoonsgegevens van kandidaten teneinde de (financiële) administratie te voeren;
  • Verwerken van (e-mail)adressen teneinde aan deze onze (elektronische) nieuwsbrieven te zenden;
  • Verwerken van personeelsgegevens teneinde de personeelsadministratie te kunnen voeren.
  • Verwerken van bepaalde persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Hoofdkantoor Rotterdam: Fairoaksbaan 204, 3045 AS, Rotterdam, telefoon: 085 – 773 1737

Nevenlocaties: Den Haag|Amsterdam

Uw gegevens worden ook verwerkt voor statistische doeleinden, zoals onderzoek naar het gebruik van de website, zodat Loopbaan Garantie in staat is de gebruiksvriendelijkheid van de website te verhogen.

Sociale media

Indien u met ons communiceert via één van onze social media pagina’s, ontvangt Loopbaan Garantiepersoonsgegevens waaronder uw (gebruikers)naam, profielfoto, telefoonnummer, woonplaats en geslacht. Alle gegevens worden opgeslagen die Loopbaan Garantiemiddels de communicatie via social media pagina’s ontvangt, bijvoorbeeld uw NAW-gegevens. Deze gegevens worden gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst.

Persoonsgegevens verstrekken aan derden in de Europees Economische Ruimte Indien het noodzakelijk en verenigbaar is met het doel waarvoor uw gegevens reeds verzameld zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden ter uitvoering van de overeenkomst. Dit is enkel in het geval indien wij met uw uitdrukkelijk akkoord doorverwijzen aan een derde partij of ter uitvoering van de overeenkomst. Deze derde partijen kunnen een externe partij zijn zoals een accountantskantoor of het pensioenfonds waarmee wij samenwerken om onze dienstverlening te verbeteren ter uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn

Loopbaan Garantie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In sommige gevallen zullen wij uw persoonsgegevens dienen te bewaren ter voldoening aan de op ons rustende wettelijke bewaarplichten.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens

U heeft het recht tot inzage van uw persoonsgegevens en het recht tot rectificatie (corrigeren) indien deze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast heeft u ook het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. Hiervoor dient u contact op te nemen met Loopbaan Garantie, dit kan via werving@loopbaangarantie.nl.

Beveiliging

Om uw persoonsgegevens zorgvuldig te beheren heeft Loopbaan Garantiebeveiligingsmaatregelen getroffen. Het betreft zowel organisatorische als technische maatregelen om de gegevens van onze leden te beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatige verwerking. Loopbaan Garantie heeft maatregelen getroffen om de IT-systemen veilig te kunnen gebruiken. De ruimtes waar uw gegevens worden opgeslagen zijn beveiligd.

Nieuwsbrief

Aan onze klanten en/of kandidaten bieden wij op regelmatige basis een nieuwsbrief aan. Hiermee worden zij geïnformeerd over onze actualiteiten. Uw e-mailadres wordt enkel toegevoegd met expliciete toestemming van u aan onze mailinglijst.

Wijziging privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.